Anke over tilladelsen

Århus Amt

Lyseng Allé 1

8270 H0jbjerg

Grenå d. 4 december, 2000 

Vedr. Specialdepot Århus fiskerihavn. Jnr. 8-76-1-751-103-00

Landsforeningen Levende Hav skal hermed klage over/anke tilladelsen til etablering af specialdepot for let forurenet jord i forbindelse med opfyldning i Arhus Fiskerihavn, og vi skal samtidig hermed anmode om at blive registreret som klageberettiget.

Vi er principielt imod at man deponerer forurenet jord i havet, uanset om dette sker forbindelse med landvinding.

Vi mener ikke det er rimeligt at deponere forurenet jord under vandspejlet i forbindelse med landvindingen, idet det Jo ikke kan undgås at forurenet jord vil flyde til havnebassin. Endvidere mener vi der er meget stor fare for udsivning fra den forurenede jord til havet, hvilket er helt uacceptabel uanset den lave målsætning for havnen, den målsætning kender fiskene jo ikke.

Vi mener de udtagne analyser er utilstrækkelige til at beskrive den aktuelle forurening af jorden, bla. da en enkelt prøve for bly indeholder mere end 200 gange så meget som gennemsnittet, hvilket tyder p& at der kan være såkaldte hotspots, og da der kun er udtaget 9 prøver til olieanalyse.

Generelt mener vi at. det er urimeligt at deponere forurenet jord i havet så vi tager også afstand fra tilladelse til, at der opfyldning kan anvendes anden forurenet jord anvist af affaldsmyndighederne.

Forurenet jord bor behandles på land, eller deponeres på land under behørig kontrol med omfangsdræn etc.

Peder Pedersen Daglig leder, Landsforeningen Levende Hav