Landmænd i rusen

 

Levende Havs kronik om landbrug og kystfiskeri - bragt i Maskinbladet september 2001

Af Kurt Bertelsen Christensen, Projektleder i Levende Hav

Det går rigtig godt i svineproduktionen, man udvider, og der tjenes penge. Det går bestemt ikke godt i kystfiskeriet, der er ikke mange fiskere tilbage, for fisken er forsvundet fra de kystnære farvande. Et historisk erhverv forsvinder, og sammen med fiskeriet forsvinder liv og kultur i og på de mange havne rundt i Danmark.

I Levende Hav mener vi at landbruget bærer et stort ansvar for at fisken er forsvundet fra kysten. Det er erkendt af mange, også i landbruget, at havmiljøet er belastet af næringssalte fra landbruget, og at denne belastning giver iltsvind, så fisken forsvinder, og bunddyrene dør.

Og det faktum, at bunddyrene dør - den føde, fisken skal leve af – og at bestanden af disse ikke når at blive genopbygget, inden der igen er iltsvind, er en væsentlig årsag til, at der ikke længere kan drives et rentabelt kystfiskeri.

Der er også andre årsager til, at fisken er forsvundet fra kysten: Det hårde og ubæredygtige fiskeri, som ødelægger fiskens levesteder, og som udsmider store mængder af yngel; det er skarv og sæler som lokalt og i de indre farvande holder bestandene nede; det er forureningen med fremmedstoffer, hvis betydning for bestandene og økosystemet endnu er ret ukendte.

Landmændene fortæller os, at problemerne i dag skyldes "de gamle synder", men nu har man fået styr på gødningen. Vi skal blot væbne os med tålmodighed, for om 10 år vil "de gamle depoter" være omsatte, og der vil igen blive balance i regnskabet mellem land og hav. Vi håber og tror på, at landbruget har fået styr på deres gødning, men vi kan ikke forstå, at der ligger så store mængder næringsstoffer, som venter på at blive omsat i havmiljøet.

Men hvis landbruget får ret med hensyn til de 10 år, så er det altså en meget lang tidshorisont for kystfiskerne, og den kan de simpelthen ikke leve med, og hvorfor skal de også det? "Gamle synder" siger landmændene, jamen er det rimeligt, at et ellers fornuftigt og skånsomt kystfiskeri blot skal tage landbrugets "gamle synder" til efterretning og så ellers forsøge at få ophugget deres fartøjer?

Det synes vi selvfølgelig ikke, og vi skal endnu engang opfordre landbruget til en kritisk gennemgang af deres prognoser for de kommende 10 år med skyldig hensyntagen til kystfiskeriet. Denne "skyldige hensyntagen" kunne komme til udtryk gennem et økonomisk samarbejde for at få bevaret kystfiskeriet i de kommende 10 vanskelige år.

Jørgen Christensen, formand for Lemvigegnens Landboforening, skriver den 24. august i dette blad, at kystfiskerne kan lære en del af landmændene. Det er rigtigt, både noget om samdriftsformer og støtteordninger. Fiskeriet har aldrig fået en egentlig produktionsstøtte, men støtte til nye fartøjer og redskaber samt ombygning og ophugning. Kystfiskerne bruger kun ophugningsordningerne, fordi deres investeringer er for små sammenlignet med det kapitaltunge, havgående fiskeri.

Vi forestiller os, at mange kræfter fra mange sider i det danske samfund finder sammen, gerne med landbruget i spidsen, om at få oprettet en målrettet støtteordning for kystfiskeriet. En støtteordning, som blandt andet. kunne indeholde støtte til oplægning i perioder, til vedligehold af fartøjerne og til forbedring af behandlingen af fisk ombord m.m. En støtteordning, som har det overordnede mål at sikre et bæredygtigt kystfiskeri i de kommende 10 vanskelige år.

Levende Hav er en miljøforening som har sat sig som mål at få skabt et bedre havmiljø. Et mere bæredygtigt fiskeri er et af midlerne på linie med en begrænset udledning af næringsstoffer og fremmedstoffer. Levende Hav stiller sig til rådighed for debat, dialog med alle som vil disse mål.

SE  OGSÅ BAGGRUNDSARTIKLERNE - BRAGT I MASKINBLADET

Landmænd i dialog med kystfiskere
Forleden var vi nogle landmænd, der var en tur på havet ud for Thorsminde med kutteren "Anton". Vi var inviteret ud af organisationen Levende Hav. Men anledningen går tilbage til begyndelsen af

Angreb vendt til dialog
Fiskere og landmænd er frie folk, der er afhængige af naturen, og ofte opfattes de som to erhvervsgrupper med en del sammenfaldende interesser, men når krybben er tom……… Og der er efter sigende ikke flere fisk at fange i Limfjorden, og også langs Vestkysten omkring