Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 
 
Levende Havs forslag til oprettelse af et netværk som beskæftiger sig med udvikling, kystfiskeri og kystzoneforvaltning
 
 
Udsendt marts 2005 til danske organisationer, foreninger, institutioner,
firmaer og personer med interesser i det følgende:
 

Forslag til et fagligt udviklingsnetværk inden for kystzoneforvaltning og kystfiskeri

 

Dette forslag er udarbejdet af Landsforeningen Levende Hav og sendt til potentielle netværksdeltagere inden for udviklingsorganisationer og foreninger, fra NGO’er til forskningsinstitutioner, firmaer, enkeltpersoner og grupper, som arbejder med kystzoneforvaltning og fiskeri, eller som har vist interesse for disse områder.

 

Formålet med netværket er at få skabt et bedre fundament for projekter i syd, som hører under kategorien ”kystzoneforvaltning og kystfiskeri”. Det bør være et upolitisk forum for udveksling af de danske erfaringer, under inddragelse af det internationale arbejde på områderne. Netværket kan virke gennem workshops, seminarer og ved at udarbejde nyhedsbreve og temaindstik til brug for deltagernes egne nyhedsbreve, magasiner og hjemmesider.

 

Baggrund

Der er i dag ca. 170 større og mindre danske organisationer og foreninger (NGO’er), som beskæftiger sig med udviklings- og bistandsarbejde. Regeringen og Folketinget ser NGO’erne som vigtige partnere i den danske udviklingsbistand, og til styrkelse af NGO’ernes faglige kapacitet og netværk tilbyder Udenrigsministeriet økonomisk støtte til opbyggelse og start af faglige netværk. Læs mere om denne ordning på Udenrigsministeriets hjemmeside: http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/BistandIPraksis/NGOSamarbejde/Støttemuligheder/Faglige+netværk+i+Danmark/

 

Netværket

Over hele Verden er kystzonen og de tilhørende kystfiskerier under pres og afvikling. I de industrialiserede lande er kystfiskeriet i løbet af de sidste 30 år gået meget tilbage, og mange kystsamfund og havne er enten langt øde, eller omstillet til andre aktiviteter, bl.a. turisme. Afviklingen af de fiskeribaserede kystsamfund i nord er dels styret af, at fiskeriet har både lav status og indtjening, og dels at de unge mænd, som tidligere ikke havde ret mange andre muligheder end at blive fiskere, nu også bliver styret væk fra fiskeriet. Dette er sket samtidig med, at fiskeriet er gået fra at være et håndværk til mere og mere at blive industrialiseret. Denne udvikling har - sammen med forureningen af de kystnære farvande - medført, at de vigtigste fiskebestande hvert år når nye, historisk lave niveauer.

 

Kystfiskeriet i den ikke-industrialiserede verden - i den 3. verden - er i de seneste 15 år også kommet under pres. Men her generelt i mindre grad fra forureningen og i større grad fra de enkelte landes etablering af et mere moderne og effektiv fiskeri. Samtidig har de fattige landes salg af fiskerirettigheder til de vestlige landes moderne fiskeflåder medvirket til afmonteringen af det lokalt baserede kystfiskeri. Fortsætter den udvikling, som vi har set i de sidste 15-20 år, så vil kystfiskeriet i mange af den 3. verdens kystlande langsomt helt forsvinde. Men som udviklingen tegner sig - specielt i Afrika - har kystfiskerne i syd ikke de samme muligheder, som deres kollegaer i nord for at finde alternative beskæftigelser. I syd følger der tydelige og meget alvorlige sociale problemer i kølvandet på afviklingen af kystfiskeriet. Dertil kommer det meget alvorlige tab af sunde fødevarer til de mange mennesker, som bor i kystzonerne.

 

Vi mener, at den vestlige verden har en særlig forpligtigelse til at sikre kystfiskeriet i den 3. verden, bl.a. fordi vi i nord også udnytter disse landes marine ressourcer, men de danske og europæiske NGO’er har ikke været særlig aktive inden for kystfiskeriet i syd. Det er der flere grunde til. Bl.a. har der manglet indsigt og specialviden om fiskeriet og de kulturelle og sociale forhold, som styrer i kystsamfundene.

 

Et fagligt netværk i Danmark - med kontakter og samarbejder med NGO’er uden for Danmark, som er involveret i fiskeriprojekter og kystzoneforvaltning - vil føre til flere konkrete fiskeriudviklingsprojekter i den 3. verdens kystfiskerier. Et netværk på dette område har fremtiden for sig, og det kan udvikle sig til et stærkt forum for viden og deraf følgende folkelig og politisk debat om fiskeriet i syd og på de store oceaner.

 

For at få en fornuftig start på netværket, bør mindst 10 organisationer, foreninger, institutioner og firmaer gå sammen.

 

Forslag til opgaver

·        Der bør opbygges og vedligeholdes en dansk og engelsksproget Internetportal med links og oplysninger om de lande i syd, hvor kystfiskeriet spiller en rolle.

·        Netværket bør opbygge og udbygge de internationale kontakter med andre NGO’er, som er involveret i fiskeri og kystzoneforvaltning.

·        Netværket bør udsende nyhedsbreve og om muligt, også stå for udgivelsen af et årligt tidsskrift på dansk og engelsk,

·        Netværket bør arrangere/stå for workshops, konferencer seminarer med deltagelse af kystfiskere og deres repræsentanter fra syd.

·        Netværket bør opsamle oplysninger og udarbejde gedigne analyser og forslag, som netværkets deltagere kan bruge i deres arbejde.  

·        Med mere

 

Vi mener, at tiden er moden til dette netværk, og Levende Hav tilbyder at påtage sig det daglige og koordinerende arbejde i netværkets opstart og første år. Vi har en del erfaring på omådene, men pt. ikke ret meget kapacitet til rådighed. Vi har tidligere år forsøgt at få skabt interesse for et netværk på området, og på Levende Havs generalforsamling i marts 2004 blev det så besluttet, at foreningens aktiviteter på fiskeriområdet, bør ændre kursen fra det danske og europæiske fiskeri, mod fiskeriet i syd. Det tager tid, men vi er på vej. I det sidste år er der bl.a. brugt en del tid på et studium af EU’s køb af fiskerirettigheder i syd, og vi kan sige, at her forestår der et meget stort arbejde til fordel for kystfiskerne i de 16 lande, som EU pt. har aftaler med.

 

EU’s fiskeriaftaler og tsunami-katastrofen i Asien er den aktuelle baggrund for denne opfordring til at danne et netværk.

 

For flere oplysninger om Levende Havs arbejde og projekter henvises til foreningens hjemmesider: www.levendehav.dk  www.kystfisker.net www.aralsk.net

 

Vi har aftalt med NGO kontoret i Danida, at vi udarbejder denne skrivelse og hvis det viser sig interesse for det, så vil NGO-afdelingen gerne behandle et forslag fra os om dette netværk.

 

Jeg skal bede Jer om en bekræftelse på, at I har modtaget denne opfordring, og hvem der eventuelt er kontaktperson på sagen. I den kommende måned vil der blive ringet rundt og eventuelt sendt opfølgende mails osv.  Så håber vi, at sagen inden den 15. april 2005 er kommet så langt, at det kan besluttes, om der skal sendes et forslag til behandling i Danida.

 

Med venlig hilsen

 

Kurt Bertelsen Christensen

Formand for Levende Hav

Telefon 97 89 54 55 el. 2048 7421

Mail llh@levende-hav.dk

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os